Family Photography at Whiterock Lake at Winfrey Point; Dallas, Texas
Julia Karasev & Family-1Julia Karasev & Family-2Julia Karasev & Family-3Julia Karasev & Family-4Julia Karasev & Family-5Julia Karasev & Family-6Julia Karasev & Family-7Julia Karasev & Family-8Julia Karasev & Family-9Julia Karasev & Family-10Julia Karasev & Family-11Julia Karasev & Family-12Julia Karasev & Family-13Julia Karasev & Family-14Julia Karasev & Family-15Julia Karasev & Family-16Julia Karasev & Family-17Julia Karasev & Family-18Julia Karasev & Family-19Julia Karasev & Family-20